Contact
Mijn UnitedConsumers

Voorwaarden energie

Algemene voorwaarden

Op alle producten die u via UnitedConsumers afneemt zijn de "Algemene voorwaarden" van UnitedConsumers Bespaarprogramma B.V. van toepassing:


Voorwaarden kortingstegoed

Indien u stroom en/of gas afneemt van UnitedConsumers gaat u korting opbouwen in een online kortingstegoed. Dit geld wordt beheerd door de Stichting UnitedConsumers Bespaarprogramma. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd door UnitedConsumers. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden UnitedConsumers het geld beheert en onder welke voorwaarden u de opgebouwde korting kunt laten uitkeren op uw bankrekening.


Voorwaarden energie

Op de energielevering zijn altijd onderstaande kwaliteitscriteria UnitedConsumers Energie van toepassing: Kwaliteitscriteria UnitedConsumers Energie. Indien u stroom en/of gas afneemt van UnitedConsumers gaat u een overeenkomst aan met ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.. Hiervoor zijn voorwaarden vastgelegd voor levering, betaling en aansprakelijkheid.

De korting die u ontvangt is afhankelijk van het contracttype waar u voor gekozen hebt. Als u in het verleden een ander product bij UnitedConsumers Energie heeft afgesloten kunt u de desbetreffende productvoorwaarden vinden in uw persoonlijke omgeving.

Daarnaast gaat u een overeenkomst aan met UnitedConsumers Energie B.V.. Hiervoor zijn voorwaarden vastgesteld voor aanmelding, annulering en de kortingsregeling.

Een netbeheerder is verantwoordelijk voor het transport van de energie van uw energieleverancier naar het adres van uw aansluiting. Voor de energielevering is een aansluit- en transportovereenkomst vereist met uw regionale netbeheerder.


Gedragscodes

UnitedConsumers Energie past de gedragscodes toe die door Energie-Nederland zijn opgesteld en heeft deze ondertekend. Deze gedragscodes geven aan hoe leveranciers zich dienen te gedragen in de energiemarkt:


 

(september 2020)

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Aanmelding voor deelname
Artikel 3 Kortingsregeling
Artikel 4 Wijziging leveringsadres
Artikel 5 Machtiging UnitedConsumers Energie
Artikel 6 Storingen /Klachten omtrent de levering
Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden UnitedConsumers en zijn daarmee van toepassing zodra een overeenkomst tussen de deelnemer en UnitedConsumers Energie B.V. is gesloten.

Artikel 2: Aanmelding voor deelname

 

  1. Na aanmelding bij UnitedConsumers Energie B.V. (hierna UnitedConsumers) treedt UnitedConsumers op als bemiddelaar bij het in gang zetten van leverancierswisseling voor aardgas en/of stroom bij de netbeheerder. UnitedConsumers behandelt deze aanvraag met de grootst mogelijke zorg.
  2. De deelnemer ontvangt na aanmelding een aanbieding van de leverancier van aardgas en/of stroom en sluit na aanvaarding van dit aanbod een overeenkomst met deze leverancier, op welke overeenkomst de Algemene - en Bijzondere Leveringsvoorwaarden en/of productvoorwaarden van de desbetreffende energieleverancier van toepassing zijn.
  3. De deelnemer kan tot 2 weken na ontvangst van de aanbieding van leverancier zijn aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.

 

Artikel 3: Kortingsregeling

 

  1. Aardgas
    Iedere consument kan deelnemen aan de kortingsregeling, mits de aardgasprijs niet in de huur van het aangemelde adres inbegrepen is en mits de aansluiting bij de regionale netbeheerder op naam van de deelnemer staat. Na leverancierswisseling wordt door de energieleverancier maandelijks het aardgasvoorschot automatisch geïncasseerd, waartoe de deelnemer een machtiging verstrekt. Eenmaal per jaar krijgt de deelnemer een gespecificeerde jaarafrekening. Deelnemer ontvangt de overeengekomen en gerealiseerde korting in zijn bespaartegoed, dat de deelnemer kan laten uitkeren op zijn bankrekening of besteden in de Kadoshop van onze partner Paradigit. De door de netbeheerder verstrekte verbruiksgegevens zijn bepalend voor zowel verbruik als verbruikskorting, behoudens tegenbewijs.
  2. Stroom
    Ieder consument kan deelnemen aan de kortingsregeling, mits de stroomprijs niet in de huur van het aangemelde adres inbegrepen is. Na leverancierswisseling wordt door de energieleverancier maandelijks het elektriciteitsvoorschot geïncasseerd, waartoe de deelnemer een machtiging verstrekt. Eenmaal per jaar krijgt de deelnemer een gespecificeerde jaarafrekening. Deelnemer ontvangt de overeengekomen en gerealiseerde korting in zijn bespaartegoed, dat de deelnemer kan laten uitkeren op zijn bankrekening of besteden in de Kadoshop van onze partner Paradigit. De door de netbeheerder verstrekte verbruiksgegevens zijn bepalend voor zowel verbruik als verbruikskorting, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4: Wijziging leveringsadres

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct opgeven aan UnitedConsumers van wijzigingen in persoonsgegevens en/of leveringsadres, in verband met verhuizing. Zodra het verhuisformulier door UnitedConsumers is ontvangen, neemt deze contact op met de huidige netbeheerder en regelt de afmelding van de huidige aansluiting. Ook neemt UnitedConsumers contact op met de nieuwe netbeheerder en regelt de aanmelding van de nieuwe aansluiting. Tot slot zorgt UnitedConsumers dat een afrekening wordt gemaakt van de oude aansluiting en stuurt een bevestiging van de nieuwe aansluiting.

Artikel 5: Machtiging UnitedConsumers Energie

Deelnemer machtigt UnitedConsumers Energie BV (UCE) om namens deelnemer de inkoop van energie onder te brengen bij die energieleverancier waar zij mee samenwerkt. Indien de samenwerking met de huidige energieleverancier om welke reden dan ook beëindigd wordt, is UCE gemachtigd de deelnemer voor haar energielevering onder te brengen bij een andere energieleverancier. In dat geval zal deelnemer meewerken aan de contractuele overgang naar een nieuwe energieleverancier, tenzij deelnemer op dat moment besluit zelf voor een andere energieleverancier te kiezen buiten UCE om.

Artikel 6: Storingen /Klachten omtrent de levering

Het melden van klachten of storingen die direct met de levering van aardgas of stroom verband houden, dienen rechtstreeks bij de leverancier of netbeheerder gemeld te worden. In geval van schade en/of aansprakelijkheid zijn ook de specifieke voorwaarden van de leverancier op dat punt van toepassing.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met (storingen in) het gebruik van aardgas en/of stroom die door de leverancier hiervan wordt geleverd.